Solution

德国中卫朱莉和他的女朋友在海滩度假时在海上甜蜜相爱地亲吻

德国中后卫朱尔和他的女朋友在海边度假时甜蜜地亲吻。http://n.sinaimg.cn/sports/2 _ img/dfic/49d 350 e 9/106/w 682h 1024/20200903/7205-iyyptiv 9120563 . jpg http://k.sinaimg.cn/n/sports/2_ori/dfic/49d 350 e 9/106/w 682h 1024/20200903/7205-iypetiv 9120563 . jpg/w 160h 120 HDP . jpg http://5803 . jpg评论4329046